rdi pkru 17 nov 2018 1

ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ม.วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (หัวหน้าโครงการ) ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร เครือข่ายชาวบ้าน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้มี ด.ต.นิรันดร์ พิมล และทีมวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง บรรยายให้ความรู้และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา

สื่อมัลติมีเดีย