ปรัชญา

ภาษาจีนเป็นศาสตร์ที่สำคัญในการสื่อสารของโลกไร้ พรมแดน ให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้องและเข้าใจความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมและสังคม