คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยขณะนั้น อาจารย์ธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่น จึงได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2549 และรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2550